Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/200, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta pàgina web pertany a CROSSFIT DESPI, SL, amb domicili a Carrer Vallespir, núm. 8, de Sant Joan Despí (CP 08970), telèfon 934 77 37 64, correu electrònic info@crossfitsjd.com, NIF B66004953, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona (volum 43684, foli205, full B435412, Inscrip. 1ª), el dia 22 de març de 2013.

Drets de propietat intel.lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, tant els logotips, els textos, els dissenys i/o altres elements, així com l’estructura de la pàgina web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel.lectual i industrial de titularitat de CROSSFIT DESPI,SL o de terceres persones amb qui ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web.
CROSSFIT DESPÍ, SL difon tota aquesta informació per mitjà de la seva pàgina web amb la finalitat de publicitar els seus productes i serveis.
CROSSFIT DESPÍ, SL adverteix que tots els elements i referències citats únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra formad’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de CROSSFIT DESPÍ, SL.

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquesta pàgina web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. CROSSFIT DESPI, SL no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen el titular de la pagina web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. CROSSFIT DESPI, SL no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta pàgina web ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Protecció de dades

La visita a aquest lloc web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre sí mateix. En cas que l’usuari proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.
Les dades de caràcter personal (incloent-hi la imatge continguda en el document d’identificació, telèfon mòbil i adreça electrònica) que els usuaris facilitin a CROSSFIT DESPÍ,SL seran tractades sota la responsabilitat de CROSSFIT DESPI,SL per a l’adequat desenvolupament, manteniment, compliment i control de la relació precontractual o contractual entre els usuaris dels serveis de crossfit i CROSSFIT DESPI, SL.
Els usuaris podran exercir gratuïtament els drets de revocació, accés, rectificació, cancel.lació i oposició que procedeixin, mitjançant l’adreça de correu electrònica info@crosfitsjd.com o l’adreça postal C/Vallespir, 8 , 08970 Sant Joan Despí.